Namesto uvoda

Učinkovitost branja je moč povečati z ustreznim vežbanjem kot katero koli drugo veščino. Bralne vaje morajo pokrivati različne elemente branja, od izboljšanja same percepcije besedila do širitve vidnega polja. Učenec sproti lahko preverja svoj uspeh, s tem se utrjuje tudi njegova samozavest in potrjuje uspeh, povezan s trudom.

Učenec naj ne rešuje vaj kar napovprek. Hkrati naj reši le po eno do dve nalogi, morda večkrat. Čeprav je to morda videti dolgočasno, pa ravno z doziranjem po malem in s ponavljanjem laže dosežemo cilj: hitrejše, natančnejše branje. Priporočam, da mentor nadzoruje napredek.

 

Ko je izšel priročnik Sonje Pečjak Kako do boljšega branja (Pečjak, 1993), sem z veseljem posegla po njem. Vendar je bilo za moje delo v razredu premalo primerov posameznih vaj za izboljšanje bralne učinkovitosti, izdelovanje vaj pa zelo zamudno. S pomočjo doma narejenih računalniških programov je postalo sestavljanje enostavnejše, sestavila sem si lahko vaje, ki so mi najbolj ustrezale. Tako je nastala zbirka nalog kot dopolnilo k priročniku Kako do boljšega branja. Poleg vaj, priporočenih v priročniku, sem temu gradivu dodala tudi svoje naloge, ki sem jih za podobno delo uporabljala že prej. Gradivo je bilo namenjeno fotokopiranju, vsak uporabnik si je lahko z zlaganjem različnih vaj sestavil poljuben učni list, kot je to pač zahteval položaj v razredu in potrebe učencev.
Vaje so bile zelo koristne in sklenila sem, da jih predelam v spletne naloge. Poznam kar nekaj programov, ki so primerni za ustvarjanje takih nalog, izdelek pa je koristen tako za učenca kot tudi za mentorja (učitelja ali starše).


Posamezno stran sem zastavila tako, da se odpre v delu, namenjenem učencem s povabilom k reševanju. Veliko pozornosti je šlo podrobnostim, denimo naslov naloge naj bo čim bolj »sproščen«. Zadnja povezava (Mentor) odpre stran, namenjeno učiteljem oz. staršem, kjer izvedo, kaj želimo z nalogami doseči.
V načrtu imam izdelavo vaj iz celotne zbirke.

Pa začnimoHitrost pri branju

Eden osnovnih kazalcev bralne učinkovitosti nekega bralca je njegova hitrost branja. Hitrost branja je odvisna od stopnje zahtevnosti bralnega gradiva in od izurjenosti/usposobljenosti bralca. Stopnjo usposobljenosti bralca pa določa stopnja avtomatizacije bralne tehnike. Avtomatizacija bralne tehnike pomeni, da teče proces prepoznavanja besed brez večjega miselnega napora, da bralec porabi za proces dekodiranja minimalno količino miselne energije ter da mu v njegovem delovnem spominu ostane več miselne energije za proces razumevanja in pomnjenja prebranega. Branje v prvi fazi določa sposobnost dekodiranja, tj. pretvarjanja grafičnega koda skozi besede v glasovni kod. Preden pa bralec lahko pretvori besedo iz grafične v glasovno obliko, jo mora vidno zaznati in identificirati. Zato branje v tej prvi fazi obravnavamo prvenstveno kot perceptiven proces in od tod tudi relativno veliko število vaj za razvijanje perceptivnih sposobnosti nasploh, kot tudi za razvijanje specifičnih sposobnosti zaznavanja (npr. sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja), povečanje širine vidnega polja in vaje skokovitega branja. Vaje so zelo splošne in jih lahko uporabljamo neodvisno od vrste bralnega gradiva.

 

Vaje za razvijanje percepcije

Namen:
S temi vajami bi radi dosegli, da bi učenec sledil določeni liniji, tako kot mora z
očmi slediti besedam pri branju. Za to vrsto nalog sem uporabila program, ki je prosto dostopen: A Spellmaster.com Game © Frank McAree 2001 [12.03.2008]. Navodil se na žalost ne da prevesti.

Sestavljanje besed
Nalogo učenec rešuje tako, da povezuje črke in sestavi besedo. Po desetih besedah je naloga zaključena in jo lahko ponovno začne, z drugimi besedami. Obstajata dve nalogi, s krajšimi in daljšimi besedami.Učenec iz črk sestavi besedo.


Sestavljanje povedi
Nalogo učenec rešuje tako, da sledi liniji in umešča besede na pravo mesto. Naloge si sledijo po težavnosti, od krajših povedi do daljših. Naloge so izdelane s pomočjo prosto dostopnega programa Hot Potatoes.


Učenec iz besed sestavi poved.

Sestavljanje pesmice

Nalogo učenec rešuje tako, da umešča vrstice pesmi na pravo mesto. S pomočjo pesmi na levi sestavi isto pesmico v pravilnem vrstnem redu.

Učenec iz vrstic sestavi pesem.


Sestavljanje novih besed iz dane besede
Črke besede so razporejene v krogu. Učenec mora sestaviti čim več besed iz črk, ki so na razpolago, s tem, da lahko črko uporabi večkrat. Ob nalogi je znak, ki obvešča, da naj bi bil pri reševanju prisoten mentor, ki po končani nalogi pregleda in potrdi uspeh poskusa. Naloge so izdelane s pomočjo programa Rhubarb.Učenec iz črk sestavi besede.

Vaje za razvijanje vidnega in slušnega razločevanja

Namen:
S posameznimi tipi vaj bi radi pri učencih razvili sposobnost razločevanja črk in njim pripadajočih glasov. Sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja sta ključni
perceptivni sposobnosti v procesu opismenjevanja in poznejšega natančnega branja.

Iskanje enake besede

Učenec prebere besedo iz prvega stolpca in med besedami na desni čim hitreje poišče enako besedo in jo potrdi. Priporočljivo je, da bi učenec besede bral glasno.
 Naloge so izdelane s pomočjo prosto dostopnega programa Hot Potatoes.


Učenec poišče enako besedo.


Poslušaj in zapiši
Učenec prisluhne posnetku nekaj besed. Pozorno posluša in ugotovi, katera beseda je bila izrečena dvakrat. Tisto besedo zapiše v ustrezen predalček. Naloge so izdelane s pomočjo prosto dostopnih programov Hot Potatoes, Audacity in Dewplayer.
Naloge lahko tudi natisnemo in uporabimo za skupinsko delo.Učenec posluša posnetek in zapiše besedo, ki se ponavlja.

Pari vidno in slušno enakih besed
Učenec prisluhne posnetku. Iz spustnega seznama izbere besedo, ki se od izgovorjene razlikuje le po enem glasu. Naloge so izdelane s pomočjo prosto dostopnih programov Hot Potatoes, Audacity, Dewplayer.Učenec prisluhne in izbere besedo, ki ima en glas drugačen.


Poveži besede
Učenec prebere besedo na levi in na desni izbere besedo, ki se razlikuje v eni črki. Nalogo lahko ponavlja. Uporabljen program: A Spellmaster.com Game © Frank McAree 2001, 2004, Audacity.


 
Učenec išče pare besed, pri katerih se ena črka razlikuje.

Poveži besede – poslušaj
Učenec posluša posnetek besede in poišče par v zapisani besedi. Uporabljen program: A Spellmaster.com Game © Frank McAree 2001, 2004, AudacityUčenec prisluhne in izbere ustrezen zapis besede, ki jo je slišal.

Poslušaj, zapiši
Učenec posluša posnetek in s pomočjo črk sestavi besedo. Uporabljen program: A Spellmaster.com Game © Frank McAree 2001, 2004, AudacityUčenec prisluhne in iz črk sestavi besedo.

Prisluhni, klikni
Učenec prisluhne posnetku. Iz seznama izbere besedo in klikne nanjo. Naloge imajo več stopenj, vsakič je na razpolago večji izbor zapisanih besed. Naloge so izdelane s pomočjo prosto dostopnih programov Hot Potatoes, Audacity, Dewplayer.

Učenec prisluhne in iz seznama izbere pravo besedo.

Spomin
Učenec išče pare enakih besed.
Uporabljen program: A Spellmaster.com Game © Frank McAree 2001, 2004,Učenec išče pare besed (kratke, dolge).


Vaje za razširitev vidnega polja

Namen: Z vajami bi radi izkoristili pri učencih fiziološko determinirano širino vidnega polja ter izboljšali njihovo bralno tehniko. Radi bi jih postopno pripeljali od tehnike branja posameznih besed do tehnike branja besednih skupin.

Hitro branje

Skokovito branje

Navodila so posneta, saj bi bila pisna navodila za učence z bralnimi težavami pretežka. Vaje so narejene v več težavnostnih stopnjah, od kratkih do zelo dolgih besed. Naenkrat lahko naredimo le po eno vajo, ki pa jo prekinemo, če traja več kot pet minut. Za preverjanje hitrosti oz. napredka uporabimo merilec (štoparico). Pri teh vajah mora biti prisoten mentor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec bere besede in meri hitrost.


Predlog za prijetnejše delo z vsemi vajami branja besed:
Katera beseda se začne na črko …? Katera beseda se konča s črko …? Koliko črk imajo besede … ?

Prisluhni, poišči
Učenec prisluhne posnetku in klika na besede. Naloge so v dveh težavnostnih stopnjah. Prva stopnja ima daljše presledke med besedami, pri drugi stopnji pa so presledki krajši in čas za reševanje je omejen. Učenec lahko zaustavi posnetek, ga ponovno predvaja, ponovi nalogo od začetka. Naloge so izdelane s pomočjo prosto dostopnih programov Hot Potatoes, Audacity in Dewplayer .Učenec posluša posnetek in išče ustrezne besede.

Besedne skupine
Učenec z enim pogledom prebere besedno skupino. Pri tej vaji naj bo prisoten mentor. Za uspešnost oz. napredek lahko uporabimo merilec (štoparico).


15: Učenec glasno bere skupine besed ali povedi in meri svoj uspeh.


Širjenje izbora
Učenec izbira besede po stolpcih.Učenec skokovito bere povedi, meri svoj uspeh.

Prepoznavanje črk v besedi
Naloge imajo tri stopnje. Učenec mora čim hitreje prepoznati črko (zlog ali dve ločeni črki), ki se nahaja(ta) v besedi. Namen vaje je, da učenec z enim pogledom prepozna besedo oz značilnost posamezne besede.


Učenec z enim pogledom skuša najti pravo besedo in jo umesti na pravo mesto.

Prepoznavanje zlogov v besedi
Učenec mora čim hitreje prepoznati črko (zlog ali dve ločeni črki), ki se nahaja(ta) v besedi. Namen vaje je, da učenec z enim pogledom prepozna besedo oz značilnost posamezne besede. So bolj zahtevne, vendar so namenjene ponavljajnju. Večkrat ko bo učenec nalogo ponovil, laže bo prepoznaval lastnosti besed. S pomočjo štoparice pa lahko svoj napredek primerja. Mentor naj bo prisoten v začetku.

Učenec z enim pogledom skuša najti pravo besedo in jo umesti na pravo mesto.

Vaje za prepoznavanje in razumevanje

Razumevanje pri branju je rezukltat iskanja oz. določanja pomena prebranim besedam v miselnem skladišču - besedišču bralca. Kako hitro besedam določi pomen, pa je odisno od več dejavnikov: pogostnost besed - tistim, ki jih je srečal pogosteje, lahko hitreje in bolj natančno določi pomen. besede so lahko eno ali več pomenske. Enopomenskim besedam laže določi pomen. laže določamo besedni pomen, če je beseda v določeni besedni zvezi . Večji ko ima bralec obseg besedišča, hitreje lahko določi besedi pomen, boljše je njegovo razumevanje pri branju.   S povečanjem obsega besedišča pomembno izboljšamo bralno razumevanje.

Prva vaja, pri kateri mora učenec poleg vidnega prepoznavanja besede to tudi prebrati z razumevanjem. Beseda se konča na zlog ali tri črke, s katerimi se začne naslednja beseda. Učenec mora poiskati ustrezno besedo. Težja verzija: vse besede vidi hkrati, potrebna je večja koncentracija.

Učenec z enim pogledom skuša najti pravo besedo in jo izbere

Prepoznavanje besed

Učenec mora sestaviti dva dela besede, prvo črko in preostanek ali del besede in zadnjo črko. Vaje so v več stopnjah. Delati skuša čim hitreje.

20: Učenec z enim pogledom skuša najti povezavo med črko in preostalim delom besede.

Išči in zamenjaj
Vaja zahteva od učenca, da iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede. Vaj je več vrst. Napačno besedo popravi s klikom, napačno besedo izbere iz seznama ali pa iz spustnega seznama.

Učenec poišče in zamenja besedo v skladu s pomenom povedi.

Vaje za koncentracijo

Iskanje besed po pravilih.

Kam umestiti besedo? V kvadratu je šest črk. Iz njih lahko sestavljamo besede, vendar - črke se morajo »dotikati«, kot je prikazano na sliki. Polovico besed, ki so na voljo, lahko sestavimo po tem pravilu, polovico pa ne. Učenec mora uvrstiti besede v ustrezne stolpce.

 

Podobna naloga.

Učenec skuša po določenih pravilih poiskati prave besede.

Iskanje enakih besed

V skupini besed je nekaj takih, ki se ponavljajo. Učenec mora najti besedo, ki se ponavlja in poiskati vse ponovitve. Čas je omejen. Ker jenavodilo zapleteo, si ga lahko prikliče s preletom besede Navodila.

Učenec skuša čimhiterje najti besede, ki se ponavljajo.

Iskanje besed mreži

Rševalec skuša v kvadratu poiskati besede iz seznama in jih obkrožiti z miško. Na list papirja si lahko zapiše porabljeni čas in ga primerja s ponovitvijo naloge.
Naloge so v dveh težavnostnih stopnjah, ter v izvedbi s posnetkom.

Učenec skuša čim hiterje najti besede.

Viri

  1. Nataša Holy Šinkovec, Sonja Pečjak (1996), Kako do boljšega branja, Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti, ZRSŠ, Ljubljana.
  2. Frank A Spellmaster.com Game © Frank McAree 2001, 2004
  3. Hot Potatoes. University of Victoria Humanities Computing and Media Centre, 2003–2009 [5. 1. 2011]. http://hotpot.uvic.ca.
  4. Dewplayer [5.1.2011] http://www.alsacreations.fr/dewplayer.html
  5. Audacity [5.1.2011]http://audacity.sourceforge.net/
  6. Rhubarb [5.1.2011]http://www.cict.co.uk/software/textoys/rhubarb.htm
  7. Učiteljska.net. Nataša Holy Šinkovec in Janez Šinkovec, 2003 [5. 1. 2011]. http://www.uciteljska.net/.